U bevindt zich nu op de globale goodman website. Bent u op zoek naar uw lokale Goodman website?

Privacy

Wanneer u een beroep doet op de diensten van Goodman Limited (ABN 69 000 123 071), Goodman Funds Management Limited (ABN 48 067 796 641; AFSL 223621) als verantwoordelijke entiteit voor Goodman Industrial Trust (ARSN 091 213 839) en Goodman Logistics (HK) Limited (Company No. 1700359 ARBN 155 911 149), en enige andere entiteit die onder hun controle staat (Goodman of Groep), vertrouwt u ons persoonlijke gegevens (persoonsgegevens) toe. Deze Goodman Customer Privacy Policy (Privacy Policy) zet uiteen welke informatie wij verzamelen en hoe we deze gebruiken.

Indien u verblijft in de Europese Economische Ruimte (EER) gedurende uw interactie met ons, is de Appendix bij deze Privacy Policy van toepassing, naast deze Privacy Policy zelf.

Cookie Voorkeuren
Persoonlijke gegevens verwijderen

1.  Ons engagement om uw privacy te beschermen

Bij Goodman engageren we ons om uw persoonsgegevens en uw privacy te beschermen. Gelieve deze Privacy Policy te lezen om te begrijpen met wie we uw persoonsgegevens delen en voor welke doeleinden, en welke mogelijkheden u hebt om te bepalen hoe uw persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt door ons.  Zo kunt u geïnformeerde beslissingen nemen, en in vertrouwen bepaalde persoonlijke informatie met ons delen. We kunnen ook verdere privacy gerelateerde kennisgevingen verschaffen, die wijzen op bepaalde aanwendingen van uw persoonsgegevens, samen met de mogelijkheid voor u om bepaalde aanwendingen te weigeren (opt out), wanneer wij persoonsgegevens over u verzamelen.

De wetgeving in bepaalde landen gebiedt ons u verdere informatie te verschaffen over onze verwerkingsactiviteiten, en we hebben hieromtrent een afzonderlijke Appendix bijgevoegd. Gelieve kennis te nemen van deze Appendix, naast deze Privacy Policy, indien de Appendix op u van toepassing is.

We zullen u op de hoogte houden van elke wijziging aan onze Privacy Policy, door de aangepaste policy te publiceren op www.goodman.com

 

2. De persoonsgegevens die we verzamelen

We kunnen sommige of al volgende persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken:  

 • Informatie over u ► uw persoonlijke informatie, zoals uw naam, geslacht, geboortedatum, contact gegevens, foto’s en overige afbeeldingen;  
 • Uw betaalgegevens ► Rekening- en facturatiegegevens;
 • Onze interacties met u ► Een lijst van onze interacties en correspondentie tussen ons, zoals interacties die u zou hebben met onze teamleden en interacties met ons of berichten die naar ons verwijzen op social media
 • Survey informatie ► Uw antwoorden op klantenbevragingen, door onself of namens ons verricht
 • Uw gebruik van onze website, apps en social media platformen ► Details van uw bezoeken aan onze website, uw gebruik van social media platformen en onze mobiele applicaties en overige informatie die verzameld wordt via cookes en tracking technologie, waaronder informatie die u bekijkt. We zouden ook informatie kunnen verzamelen over u die online publiek beschikbaar is, waaronder uw social media profiel.  

3.  Wat is het gevolg als we geen persoonsgegevens kunnen verzamelen

Bepaalde persoonsgegevens (in het bijzonder betalingsgegevens en contact gegevens) zijn een vereiste voor vele van onze producten en diensten. Indien u zulke persoonsgegevens niet verschaft, zijn we mogelijk niet in staat om u de producten en diensten geheel of gedeeltelijk te leveren, noch om u informatie over deze producten en diensten te verschaffen.

Indien u ons geen persoonsgegevens verschaft, kunnen we de inhoud van onze websites mogelijk niet aanpassen aan uw voorkeuren en uw gebruikerservaring van onze websites is mogelijk niet even aangenaam of nuttig.

4.  Hoe verzamelen we persoonsgegevens

We kunnen sommige persoonsgegevens rechtstreeks van u verzamelen

 • Door uw toegang tot en gebruik van onze website;
 • Gedurende conversaties tussen u en onze vertegenwoordigers; of
 • Wanneer u een inlichting inwint, een verzoek indient of aankooporder doorstuurt.

We zullen overige persoonsgegevens van derden inwinnen, met inbegrip van kredietbeoordelingsmaatschappijen, gerechtelijke en overheidsdiensten. 

Wanneer u ons informatie verschaft over andere personen, dient u deze personen in te lichten, en hen te informeren waar zij deze Privacy Policy kunnen vinden.

5.  Waarom wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken

Wanneer u informatie met ons deelt, helpt u ons onze diensten te verbeteren. Hier zijn enkele manieren waarop wij uw persoonsgegevens kunnen gebruiken

 • Om u onze producten en diensten aan te bieden ► Om onze producten en diensten aan te bieden die we u aanleveren.
 • Om customer support te verlenen ► Voor customer support doeleinden, zoals het beantwoorden van uw vragen, of om u hulp te verlenen.  
 • Voor marketing doeleinden ► Om u marketing berichten te sturen, met inbegrip van updates over Goodman, zoals verder beschreven in Sectie 7 hieronder.  
 • Om onze producten en diensten te verbeteren ► Om onze producten en diensten in het algemeen te verbeteren ten voordele van onze klanten, inclusief er voor te zorgen dat onze websites en webpagina’s (met inbegrip van social media), naar behoren werken, overeenkomstig uw voorkeuren.  
 • Voor wettelijke en administratieve doeleinden ► Voor wettelijke en administratieve doeleinden zoals het verifiëren en verwerken van betalingen, onderzoeken tegen fraude en witwassen en overige criminele of onwettelijke praktijken, boekhouding, facturatie en audit doeleinden, het ontwikkelen, onderhouden en testen van onze systemen, voor het behandelen van klachten en voor het begrijpen, uitoefenen, afdwingen of beschermen van onze wettelijke rechten en deze van derden. 

 

6. Met wie delen wij uw persoonsgegevens

In bepaalde gevallen, kunnen we uw persoonsgegevens met derden delen, zoals hieronder omschreven:

 • Onze dienstverleners en leden van de Goodman Groep die persoonsgegevens namens ons verwerken, voor de doeleinden als omschreven in Sectie  5 hierboven ► We zullen onze derde-partij dienstverleners, met inbegrip van vertegenwoordigers, aangestelden en overige Goodman Groep ondernemingen, toestaan om uw persoonsgegevens namens ons te gebruiken voor voormelde doeleinden. Voorbeelden van zulke partijen omvatten beheerders van onze IT systemen, web hosting providers, dienstverleners, bewaarders en professionele adviseurs.  
 • Onze externe partners, voor marketing doeleinden ► We kunnen uw persoonsgegevens meedelen aan derden, opdat zij marketing diensten kunnen leveren, of marketing activiteiten namens ons kunnen verrichten, zoals campagnes, marktonderzoek, klantenbevragingen en data analyse, om ons te helpen onze marketing activiteiten, producten en diensten te verbeteren en aan te passen. 
 • Overheidsdiensten en regelgevende instanties en overige personen, instanties en organisaties ► We kunnen uw persoonsgegevens meedelen aan overheidsdiensten en regelgevende instanties en overige personen, instanties en organisaties, bijvoorbeeld voor geschillenbeslechting, vervolging en gerechtelijke instanties, juridische adviseurs, ondernemingen die verificaties doen van kredietwaardigheid en fraude, en overige personen, instanties en organisaties, om onze wettelijke verplichtingen na te komen. We kunnen uw Persoonsgegevens ook meedelen aan zulke personen, instanties en organisaties om redenen van veiligheid, om ons toe te staan onze producten en diensten te leveren, en in het algemeen, voor wettelijke en administratieve doeleinden.

 

7.  Marketing

We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor marketing en reclamedoeleinden, zoals

 • U onze laatste nieuwtjes, aanbiedingen en promoties toesturen of tonen in verband met onze producten en diensten (en de producten en diensten van onze groepsvennootschappen en derden);
 • Om uw interacties met internet reclameblokken en links van derde-partij websites naar onze website aan te passen en op te volgen. 

We kunnen persoonsgegevens ook gebruiken om voorkeuren van klanten en markt tendenzen te analyseren en hier inzichten uit af te leiden, die we kunnen gebruiken om bepaalde types producten en diensten aan te passen die we u aanbieden.

We kunnen u reclame en promoties meedelen via post, telefoon, of online (met inbegrip van email of door uw mobiel toestel, of via online reclameblokken) en, waar gepast en waar vereist, zullen we u toestemming vragen, of u anders de mogelijkheid geven om, wanneer we uw gegevens verzamelen, te kiezen geen marketing te ontvangen.

We zullen een mogelijkheid aanbieden om u uit te schrijven (opt out) van verdere communicatie in verband met elke direct marketing die u wordt toegestuurd. U kunt zich ook uitschrijven door ons te contacteren, zoals bepaald in Sectie 9 hieronder.

Gelieve te noteren dat indien u zich uitschrijft of kiest voor opt out van marketing communicties, we u nog zullen aanschrijven met betrekkeng tot de dienst of het product dat we u verschaffen.
 

8. Doorgifte, opslag en veiligheid van uw persoonsgegevens

IT beveiliging 
Geen enkele gegevensoverdracht via het Internet, een website, een mobiele apaplicatie of via email of overige berichtendiensten is gegarandeerd beveiligd tegen indringing. We zullen evenwel commercieel redelijke fysieke, elektronische en procedurele veiligheidsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen overeenkomstig toepasselijke wetgeving in verband met gegevensbescherming.

Alle persoonsgegevens die we over u verzamelen, wordt opgeslagen op beveiligde servers van onszelf of van onderaannemers. We leven onze security policies en standaarden na wanneer we deze gegevens raadplegen of gebruiken en beperken toegang tot uw Persoonsgegevens tot die personen die de gegevens nodig hebben voor de doeleinden waarvoor ze waren verzameld. U bent verantwoordelijk om informatie die we u toesturen vertrouwelijk te houden, en om veiligheidsmaatregelen na te leven waarover we u zouden inlichten.  In het bijzonder, wanneer we u een paswoord hebben gegeven (of waar u dit heeft gekozen) dat u toegang geeft tot bepaalde delen van onze website of mobiele applicaties, vragen we u om geen paswoord te delen met wie dan ook.

Exporteren van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens kunnen worden uitgewisseld buiten het land waarin u zich bevindt, met inbegrip van landen met een lager niveau van gegevensbescherming dan het land waarin u zich bevindt.

Bewaringstermijn
We zullen uw persoonsgegevens bijhouden voor zo lang als deze nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden waarvoor ze verzameld waren, en elk andere toegestane verbonden doeleinde (bijvoorbeeld wanneer we gehouden zijn persoonsgegevens bij te houden voor een langere termijn dan het doel waarvoor ze initieel verzameld waren, om bepaalde regelgeving na te leven).  Onze bewaartermijnen zijn gebaseerd op zakelijke noden, en uw informatie die niet meer nodig is, wordt ofwel onherroepelijk geanonimiseerd (en de geanonimiseerde informatie wordt bijgehouden) of op een veilige wijze vernietigd.  

9. Uw rechten en ons contacteren

Algemene rechten

U heeft het recht (met enkele uitzonderingen en in overeenstemming met gegevensbeschermingwetgeving in uw land) om toegang te krijgen tot bepaalde persoonsgegevens over u en onnauwkeurigheden te verbeteren. We kunnen een redelijke vergoeding vragen voor verzoeken tot toegang tot data, in overeenstemming met gegevensbeschermingswetgeving in uw land. U heeft ook het recht een klacht in te dienen over onze verwerking bij de gegevensbeschermingsautoriteit in uw jurisdictie. 

Het recht bezwaar aan te tekenen tegen direct marketing
U heeft het recht ons te vragen om uw persoonsgegevens niet te verwerken voor direct marketing doeleinden.  U kunt uw recht om zulke verwerking te verbieden uitoefenen, door aan te geven dat u niet instemt met direct maketing op het ogenblik dat wij uw persoonsgegevens inzamelen. U kunt dit recht ook ten allen tijde uitoefenen nadat wij uw persoonsgegevens hebben ingezameld en gebruikt voor direct marketing doeleinden, door de opt-out instructies te volgen die in de betreffende communicaties vermeld staan

Bijwerken van informatie

We ondernemen redelijke stappen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens nauwkeurig zijn. Om ons hierbij te helpen, gelieve ons op de hoogte te houden van wijzigingne in uw persoonsgegevens.   


Ons contacteren
Gelieve ons te contacteren via onderstaande gegevens
[email protected] 
Level 17, 60 Castlereagh Street, Sydney NSW 2000 + 61 2 9230 7223

Voor privacy vragen in de volgende regios, gelieve te mailen naar:

New Zealand: [email protected] 
United Kingdom/Continental Europe: [email protected] 
United States: [email protected] 
Greater China: [email protected] 
Japan: [email protected]
Brazil: [email protected] 

10. Gebruik van Cookies 

De websites van Goodman, waaronder www.goodman.com, gebruiken cookies die ons onder andere toelaten uw ervaring van onze websites te verbeteren, en er voor te zorgen dat de websites werken zoals u zou verwachten.

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen we een cookie achterlaten op uw computer (een klein bestand dat een unieke ID nummer bevat). Dit laat ons toe u te herkennen wanneer u terugkomt, en u te begroeten telkens wanneer u opnieuw onze website bezoekt met uw voorkeuren. Het stelt ons ook in staat diensten bij te houden die u bekijkt, of voorkeuren die u zou hebben, zodat, indien u dit toestaat, wij u nieuws over deze diensten kunnen toesturen. We kunnen cookies ook gebruiken om gebruikspatronen te analyseren, om te bepalen welke delen van onze website bezocht worden, en algemene transactietendenzen te meten. We gebruiken dit onderzoek om onze gebruikers’ gewoontes te onderzoeken, zodat wij onze online diensten kunnen verbeteren. Indien u geen cookies wil ontvangen, kunt u uw browser instellen zodat uw computer deze niet aanvaardt.

We houden IP addressen bij (het elektronische adres van een computer die verbonden is met het internet) om trends te analyseren, de website te beheren, gebruikers te volgen en algemene demografische informatie te verzamelen.

 

11.  Links naar andere sites

Deze website bevat links naar andere sites die worden uitgebaat door derden, met verschillende privacy policies. U dienst alert te blijven wanneer u onze website verlaat, en de privacy verklaringen van andere websites naleest. Wij hebben geen controle over persoonsgegevens die u levert aan of ontvangt van zulke derden.


Europese Appendix

Deze Appendix is van toepassing indien u gebaseerd bent in de Europese Economische Ruimte (EER) gedurende uw interacties met ons.

 

1.  Waarom we uw gegevens verzamelen en met wie we die delen

De wettelijke basis of “grond” voor ons gebruik van uw persoonsgegevens is hieronder uiteengezet, zoals vereist door Europese gegevensbeschermingswetgeving (EU DP Law).
In onderstaande tabel hebben we elk doeleinde dat vermeld wordt in Sectie 3 van onze Privacy Policy gelinkt aan de relevante wettelijke grond(en). 
  

Doel van de gegevensverwerking
Grond van het gebruik
(de specifieke grond kan variëren naargelang de specifieke verwerkingsactiviteit en in het bijzonder de persoonsgegevens die verwerkt worden) 
Om u onze producten en diensten aan te leveren (4.1(a))
 • Uitvoering van een overeenkomst
 • Gerechtvaardigd belang (om ons in staat te stellen onze diensten te leveren))

Voor bijzondere persoonsgegevens

 • Toestemming
Om klantensupport te leveren (4.1(b))
 • Uitvoering van een overeenkomst
 • Wettelijke verplichting
 • Gerechtvaardigd belang (om ons toe te laten met u te corresponderen in verband met onze diensten)
   
Voor marketing doeleinden (4.1(c))
 • Gerechtvaardigd belang (om zakelijke relaties in te lichten over relevante nieuwigheden en events)
 • Toestemming (die ten allen tijde kan worden ingetrokken)
   
Om onze producten en diensten te verbeteren (4.1(d))
 • Gerechtvaardigd belang (om ons toe te laten de kwaliteit van onze producten en diensten te verzekeren en verbeteren)
Voor wettelijke en administratieve doeleinden (4.1(e))
 • Uitvoering van een overeenkomst
 • Wettelijke verplichting
 • Rechtsvorderingen
 • Gerechtvaardigd belang (om ons te beschermen tegen fraude en overige onwettelijke activiteiten)
   

Voor gevoelige persoonsgegevens

 • Rechtsvorderingen
 • Taak van algemeen belang

 

2. Bijzondere categorieën van persoonsgegevens

Wanneer we bijzondere persoonsgegevens inzamelen (bijvoorbeeld medische en gezondheidsgegevens, ethnische afkomst en ras), zullen we u in principe toestemming vragen, tenzij wij op andere wijze toelating hebben om zulke persoonsgegevens te verwereken krachtens de EU DPLaw, of de wetgeving van de EU lidstaat waar u gebaseerd bent.

 

3. Rechtsgronden voor het gebruik van persoonsgegevens

De rechtsgronden voor het gebruik van uw persoonsgegevens zijn als volgt

 • Toestemming: wanneer u toegestemd heeft dat uw persoonsgegevens worden gebruikt. U kunt uw toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken, ten allen tijde intrekken door ons te contacteren zoals bepaald in Sectie 9 van de Privacy Policy. 
 • Uitvoering van een overeenkomst: waneer we verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verzamelen om u diensten te kunnen leveren die we contractueel hebben toegezegd, bijvoorbeeld contactgegevens van een klant (huurder) van een van onze gebouwen.
 • Wettelijke verplichting: wanneer we uw persoonsgegevens moeten gebruiken om onze wettelijke verplichtingen na te komen.
 • Vitale belangen: wanneer we uw persoonsgegevens moeten verwerken om de vitale belangen van uzelf of een andere person te beschermen, bijvoorbeeld wanneer u dringend bijstand nodig heeft.
 • Algemeen belang: wanneer we uw persoonsgegevens moeten verwerken om een taak in het algemeen belang uit te oefenen.
 • Gerechtvaardigd belang: wanneer we een gerechtvaardigd belang hebben om uw gegevens te gebruiken. We zulllen enkel op deze grond beroep doen, indien we van oordeel zijn dat ons belang om uw persoonsgegevens te gebruiken voor het relevante doeleinde, niet ondergeschikt is aan enig belang dat u zou hebben, of enig nadeel dat u kan lijden door het voorgenomen gebruik van uw persoonsgegevens.
   

De rechtsgronden voor het gebruik van bijzondere categorieën van persoonsgegevens zijn:

 • Toestemming: wanneer u uitdrukkelijk heeft ingestemd met ons gebruik van uw persoonsgegevens. U kunt uw toestemming steeds intrekken door ons te contacteren zoals bepaald in Sectie 9 van de Privacy Policy.
 • Vitaal belang: wanneer we uw persoonsgegevens moeten verwerken om de vitale belangen van uzelf of een andere natuurlijke person te beschermen, ingeval uzelf of die andere persoon fysiek of juridisch niet in staat bent toestemming te geven.
 • Rechtsvordering: wanneer uw persoonsgegevens nodig zijn opdat we een rechtsvordering zouden kunnen instellen of uitoefenen, of ons hiertegen kunnen verdedigen.
 • Zwaarwegend algemeen belang: wanneer we uw persoonsgegevens moeten verwerken voor redenen van zwaarwegend algemeen belang zoals bepaald in de EU wetgeving of wetgeving van de lidstaat waar u gebaseerd bent. 
   

4.  Ons beslissingsproces

In verband met onze activiteiten, zullen we uw persoonsgegevens gebruiken om verschillende beslissingen te nemen over u en uw recht om toegang te krijgen tot onze diensten, om misbruik van onze diensten te voorkomen, om de veiligheid van onze systemen te verzekeren of om fraude vast te stellen.

5.  Export buiten de EER

Uw persoonsgegevens kunnen worden geraadpleegd door teamleden of leveranciers, overgedragen en/of bewaard buiten de EER, ook in landen die een lager niveau van gegevensbescherming hebben dan onder EU DP law.

We moeten specifieke regels naleven wanneer we persoonsgegevens van binnen de EER naar buiten de EER overdragen. Wanneer we dit doen, zullen we gepaste maatregelen nemen om persoonsgegevens die overgebracht worden, te beschermen. 

We zullen uw persoonsgegevens overdragen, onder de voorwaarden van contractuele bepalingen die door de Europese Commissie zijn aanvaard, en dewelke verschillende verplichtingen in verband met gegevensbescherming opleggen aan de ontvanger van deze gegevens, of zoals anders is toegelaten door EU DP Law.

Gelieve ons te contacteren zoals voorzien is in Sectie 9 van de Privacy Policy indien u een kopie zou willen zien van de specifieke veiligheidsmaatregelen die we toepassen bij het exporteren van uw persoonsgegevens.

6. Bewaringstermijn

De bewaringstermijn voor persoonsgegevens is gebaseerd op zakelijke behoeften en wettelijke vereisten. We zullen uw persoonsgegevens zo lang als nodig is bijhouden, voor de verwerkingsdoeleinden voor dewelke deze waren verzameld, en enig ander toegelaten doel. Zo kunnen we bijvoorbeeld (i) bepaalde transactiegegevens en uitwisseling bijhouden tot de verjaringstermijn voor claims voortvloeiend uit de transactie verstreken is (gebruikelijk tussen de 6 en 10 jaar na de bewuste transactie, en in bepaalde gevallen veel korter), of (ii) bepaalde gegevens bijhouden om te voldoen aan wettelijke vereisten in verband met het bewaren van zulke data. Wanneer persoonsgegevens niet langer nodig zijn, anonimiseren wij deze op onherroepelijke wijze (in welk geval we deze geanonimiseerde data verder kunnen behouden en gebruiken), of zullen we deze op veilige wijze vernietigen.

 

7. Uw rechten

Naast Sectie 9 van de Privacy Policy,heeft u krachtens de Europese Privacy wetgeving in bepaalde gevallen ook het recht om ons te vragen:

 • U verdere gegevens te verschaffen over hoe we uw persoonsgegevens gebruiken en verwerken;
 • persoonsgegevens te vernietigen waarvoor we niet langer een rechtmatige grond hebben om deze te verwerken; en
 • De verwerking van uw persoonsgegevens te beperken terwijl we het bezwaar dat u heeft ingeroepen, beooordelen
   

Wij zullen u geen kosten aanrekenen bij het verwerken van uw aanvraag om één van voormelde rechten uit te oefenen.

Bovendien hebt u, in bepaalde omstandigheden, het recht om:

 • Uw toestemming in te trekken, wanneer verwerking op zulke toestemming is gebaseerd; en
 • Bezwaar te maken tegen elke verwerking van persoonsgegevens die we baseren op basis van “gerechtvaardigde belangen” of “algemeen belang” , tenzij onze reden voor het verwerken zwaarder doorweegt dan uw belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden.
 • Ten allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen direct marketing (met inbegrip van profilering voor zulke doeleinden).
   

U kunt deze rechten uitoefenen door ons te contacteren via de contactgegevens vermeld in Sectie 9 van de Privacy Policy. Wij zullen geen kost aanrekenen bij het uitoefenen van deze rechten.

Deze rechten zijn onderheving aan bepaalde uitzonderingen, om het algemeen belang te vrijwaren (bvb. Het voorkomen of detecteren van criminaliteit) en onze belangen. We streven er naar verzoeken binnen de 30 dagen te beantwoorden.

Wanneer we een verzoek of klacht niet kunnen oplossen, heeft u het recht om u te wenden tot de gegevensbeschermingsautoriteit van het land waar u gebaseerd bent.

8. Verwerkingsverantwoordelijke

Als wereldwijde organisatie, zijn er een aantal ondernemingen via dewelke Goodman actief is in de EER. Afhankelijk van de plaats van onze activiteiten, kunnen elk van onderstaande groepsondernemingen verwerkingsverantwoordelijke zijn over uw persoonsgegevens, alleen of samen met andere groepsondernemingen:

België
Goodman Belgium NV, Medialaan 50, 1800 Vilvoorde, België
Goodman Management Services (Belgium) NV, Medialaan 50, 1800 Vilvoorde, België
T: +32 2 263 40 00

Luxembourg
Goodman Management Holdings (Lux) S.à r.l., 5, rue de Strasbourg, 2561 Luxembourg, Grand Duchy Luxembourg
GELF Management (Lux) S.à r.l., 5, rue de Strasbourg, 2561 Luxembourg, Grand Duchy Luxembourg
GJL Management (Lux) S.à r.l., 5, rue de Strasbourg, 2561 Luxembourg, Grand Duchy Luxembourg
T: +35 226 363 220

Frankrijk
Goodman France S.à r.l., 24, Rue de Prony, 75017 Parijs, Frankrijk 
T: +33 1 55 35 08 50

Duitsland
Goodman Germany GmbH, Peter-Müller-Straβe 10, 40468 Düsseldorf, Duitsland
T: +49 211 49 980

Italië
Goodman Italy srl, Via Victor Hugo n. 4, 20123 Milaan, Italië
T: +39 342 876 86 15

Nederland
Goodman Netherlands BV, Zuidplein 164, Tower H Level 20, 1077 XV Amsterdam, Nederland
T: +31 20 709 39 30

Spanje
Goodman Real Estate (Spain) S.L., Paseo de la Castellana 93, 28046 Madrid, Spanje 
T: +34 91 414 15 50

Verenigd Koninkrijk
Goodman UK Limited
Goodman Logistics Management (UK) Limited
Goodman Logistics Developments (UK) Limited
Goodman Real Estate Adviser (UK) Limited
Goodman Operator (UK) Limited
each of Nelson House, Central Boulevard, Blythe Valley Park, Solihull, West Midlands, B90 8BG
T: +44 20 3426 0800

 

update gedateerd 30 november 2020